Töltés
Bejelentkezés

Szolgáltatási Szerződés

1. Foodhero Szolgáltatási Szerződés tárgya

(1) Jelen Szerződés alapján a Foodhero Kft. (szolgáltató) – szolgáltatási díj felszámítása mellett – a Szerződő részére a jelen Szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételek szerint biztosítja a www.etterem.hu illetve www.vendegeim.hu internet-címen (továbbiakban: Weboldal) elérhető Etterem.hu Szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételét és a Szolgáltatás nyújtását biztosító rendszer (szoftver elemek) (továbbiakban: Rendszer) működtetését.

(2) A Szolgáltatás keretében Foodhero Kft. a https://etterem.hu/owners weboldalon feltüntetett Szolgáltatás elemeket, funkciókat nyújtja.

2. A szerződő felek

A Foodhero Kft.. (székhelye 1065 Budapest, Révay utca 8. Fszt. 4.; Adószám: 22734015-2-42, cégjegyzékszám: 13-09-138502, ügyvezető: Szucsányi Cecília) (a továbbiakban: “Foodhero“)

és

Ön illetve az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: “Szerződő“).

2.1. A szerződés létrejötte

(1) Szerződő a Weboldalon a Szolgáltatás használatára irányuló adatok megadásakor fogadja el jelen Szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet megjelölésével majd a megrendelés gombra történő kattintással, ami egyben a szerződés létrejöttének minősül.

(2) Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei ezt követően a szerződés megszűnéséig fennállnak. Szerződő vállalja a Szerződés rendelkezéseinek maradéktalan betartását, valamint azt, hogy saját – vagy az általa képviselt jogi személy – nevében és javára köti, harmadik személy nevében vagy javára nem jár el.

(3) A fogyasztónak minősülő (azaz a Szolgáltatást magáncélból igénybe vevő) Szerződő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében a szerződéskötést követően 14 napon belül elállhat a szerződéstől.

2.2. A szerződés tartama, a szerződés Szerződő általi felmondása

(1) A felek a szerződést határozatlan időre kötik.

(2) Szerződő a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása a szerződés létrehozásakor használt email címről a Foodhero központi email címére (info@etterem.hu) küldött e-mail üzenettel lehetséges.

(3) A szerződés Szerződő által történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg.

(4) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját Foodhero számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(5) A Szerződés Szerződő általi felmondása esetén Foodhero a Szolgáltatás nyújtását a (3) bekezdés szerint megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. ezt követően haladéktalanul törli. A Foodhero rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatók.

2.3. A szerződés Foodhero általi felmondása

(1) Foodhero a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

(2) Foodhero a Szerződő súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szerződő a Szolgáltatást jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe, illetőleg ha fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget.

(3) A szerződés Foodhero által, azonnali hatállyal történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg Szerződő valamennyi fiókja tekintetében, azonban Foodheronak lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a Szolgáltatás nyújtását.

(4) A szerződés Foodhero által, 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg Szerződő valamennyi fiókja tekintetében.

(5) Foodhero a szerződés felmondását a Szerződő által a szerződő fiókjaiban megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

(6) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját Foodhero számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(7) A Szerződés Foodhero általi – 30 napos vagy azonnali – felmondása esetén Foodhero a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. haladéktalanul törli. Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatók.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1.Foodhero szerepe és a létrehozott tartalmak

(1) A Szerződő elismeri, hogy a Foodhero kizárólagos feladata a Szolgáltatások működésének, valamint a Rendszer rendelkezésre állásának biztosítása.

(2) A Foodhero Szolgáltatásán keresztül történő adatok megjelenítésekor a Szerződő felel a Rendszer használata során keletkezett tartalmak valódiságáért, és a Szerződő köteles megtéríteni a Foodhero bekövetkezett minden olyan közvetlen vagy közvetett kárt vagy követelést, amely a Szerződő által a Szolgáltatás használatából ered.

(3) Foodhero fenntartja a jogot, hogy felülvizsgáljon bármely a Szerződő által közzé tett tartalmat működési biztonságának fenntartása érdekében. A Foodhero fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalom esetén, amely megsérti a Foodhero által definiált szabályokat, a tartalom megjelenítését felfüggessze és erről a Szerződőt értesítse.

4. A szerzői jogról, védjegy

(1) A Szolgáltatás részeként működő szoftver elem, valamint a Rendszer működési know-how-ja és egyéb, a szerzői mű szintjét elérhető információk (beépített képek, fényképek, animáció, videó- és hangfelvétel, zene, szöveg és kisalkalmazások) a szerzői jogi törvény védelme alatt áll. A szerzői jogok kizárólagos jogosultja a Foodhero. A Szolgáltatás használata során, a szerződés tartama alatt, Foodhero nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot (licencet) ad a Szerződőnek a szerzői jogilag védett elemek szerződésszerű használatára.

(2) A Szolgáltatás használata során keletkező tartalomra, adatra, információra, egyedi megoldásokra és alkalmazásokra vonatkozó összes szerzői jogi védelem Szerződőt illeti meg. Jelen Szerződés elfogadásával Szerződő visszavonhatatlan jogosultságot enged a szerzői védelem alatt álló megoldások Foodhero általi jelen szerződés szerinti felhasználására a szerződés tartama alatt.

(3) Jelen Szerződés nem biztosít semmilyen, a Foodhero vagy alvállalkozói bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

5. Szolgáltatás Szerződő vagy megbízottja általi igénybevétele

(1) Szerződő jogosult a Szolgáltatás használata céljából az általa kijelölt, vele munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek részére hozzáférést biztosítani, e-mail címüket megadni, valamint részükre felhasználói fiókot létrehozni.

(2) Szerződő felelős az általa megadott felhasználói fiók belépési adatainak bizalmas kezeléséért, annak harmadik személlyel való közlése szerződésszegésnek minősül. Továbbá Szerződő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb Szerződői hozzáférések felhasználásával történt.

(3) Szerződő szavatol azért, hogy rendelkezik az általa megadott hozzáférési adatoknak (e-mail cím, név, jelszó,) a Szolgáltatás keretén belül történő jogszerű használatához és különösen az adatoknak a Szolgáltatás új felhasználó rögzítésére szolgáló felületén való rögzítéséhez szükséges felhatalmazással.

6. A szolgáltatás díjszámítása

(1) A Szerződő a Szolgáltatás igénybevétele során több Étterem adatlapot is létrehozhat az igényei szerint kiválasztott Szolgáltatási elemek és díjtétel szerint. Az egyes fiókokhoz tartozó Szolgáltatások kiszámlázása egyedi számlákban történik, vagyis ha Szerződő több Étterem adatlappal rendelkezik, több számla tartalmazza fizetési kötelezettségét.

7. A Szolgáltatási díj számlázása és fizetése

(1) A Szolgáltatás fizetendő havidíjai minden naptári hónap lezárultával a hónap első naptári napján kerülnek kiszámlázásra (Éttermenként), azon Szolgáltatási csomag díjszámításának megfelelően, amely csomag számlázás időpontjában igénybe van véve.

(2) A Szolgáltatásról kiállított számlát a szerződés megkötésekor Szerződő által megadott e-mail címre küldi meg (kérésre postázza is).

(3) Szerződő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás Éttermenként számlázódik, és a megfizetett díj az ahhoz tartozó Étteremhez kapcsolódik.

(4) A díjak kiegyenlítésének határideje a számla kiállítását követő 8. nap. Foodhero fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben – különösképpen a Szolgáltatás megrendelésének hónapjában – a törthavi díjakat egy hónapos csúszással, az első egész havi díjjal együtt számlázza ki.

(5) Ha a Szerződő több Étteremmel rendelkezik és valamelyik Étterem tekintetében késedelembe esik, a tartozás rendezéséig Foodhero a Szerződő minden további Étterménél ugyanazon eljárást alkalmazhatja, amelyet a késedelembe esett Étterem vonatkozásában a 7.1-7.3 pontok értelmében érvényesek.

(6) A Szolgáltatás lemondása esetén a Szerződő köteles egyidejűleg a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló díjtartozását rendezni.

7.1. A Szolgáltatás korlátozása 8 napot meghaladó díjfizetési késedelem miatt

(1) Amennyiben Szerződő 15 napos fizetési késedelembe esik, Foodhero – előzetes f3gyelmeztetéssel vagy anélkül – a késedelmes tételek beérkezéséig – korlátozhatja a Szolgáltatás nyújtását.

7.2. A Szolgáltatás felfüggesztése 30 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 30 naptári napot, Foodhero felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, melynek keretében:

(i) a Foodhero által üzemeltztett Etterem.hu weboldalon megszűnik a foglalási rész megjelentetése.

(ii) a Foodhero által biztosított widgetek és linkek Szerződő weboldalán, facebook oldalán inaktívvá válnak

(iii) Szerződő a fiókjában csak adminisztratív funkciókat ér el.

7.3. A szerződés Foodhero által történő azonnali hatályú felmondása 30 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben Szerződő fizetési késedeleme bármely Étterme tekintetében eléri a 30 naptári napot, Foodhero jelen szerződést az ezen szerződés 2.3 pontjának (2) bekezdése értelmében azonnali hatállyal felmondhatja.

8. Kártérítési felelősség kizárása

(1) A Foodhero a szerződésre alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét a Szolgáltatás használatából eredő összes kárért.

(2) Mindkét fél köteles eleget tenni a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok által feléjük támasztott kötelezettségeknek.

9. A szerződés és a díjak módosítása

(1) A Szolgáltatás díjait Foodhero a Weboldalon a https://etterem.hu/owners oldalon elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.

(2) Foodhero jogosult a jelen szerződést, valamint a Szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. A szerződés egyszerűbb módosítása a Weboldalon történő közzététellel hatályosul. A Szerződő kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje. A Szolgáltatás használatának folytatásával a Szerződő ráutaló magatartásával elfogadja a szerződés megváltozott rendelkezéseit.

(3) Minden olyan esetben, amikor a módosulások olyan Szolgáltatást érintenek, amelyet már legalább 1 Szerződő használ, vagy jelentősebb változásokat eredményeznek a szerződéses feltételekben Foodhero köteles a módosulásról 30 nappal az érvénybe lépést megelőzően értesítést küldeni a Szerződőnek a Szerződő által megadott e-mail címére, és ezzel egyidőben a Weboldalon elhelyezni a módosulásra vonatkozó tájékoztatást.

(4) Minden olyan esetben, amikor a módosulások kizárólag újonnan bevezetett Szolgáltatásokat érintenek, azaz a szóban forgó Szolgáltatásokat még egyetlen Szerződő sem használja, Foodheronak jogában áll a módosulással kapcsolatos tájékoztatást a megfelelő weboldalon való elhelyezésre korlátozni.

(5) Szerződő vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.

(6) Szerződő kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, Foodherot ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint árjegyzék eljutott volna hozzá.

10. A fiók szüneteltetése

Amennyiben a Szerződő ideiglenesen nem kívánja használnia Szolgáltatást, de adatait biztonságos és később felhasználható módon kívánja tárolni, úgy ezt megteheti amennyiben azt e-mailben jelzi Foodhero-nak

11. Referencia

A Szerződő – ettől eltérő írásbeli jognyilatkozata hiányában – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Foodhero referenciaként megjelenítse a www.etterem.hu  weboldalon a Szerződő vagy Éttermének nevét vagy logóját.

12. Egyebek

A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény az irányadók.

A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy cookie-kat használunk.